More Loot Tables Mod 1.12.2/1.11.2 sẽ thêm một vài loài item có thể drop được khi bạn giết quái vật đặc biệt như Wither, Ender Dragon,…

More Loot Tables mod for minecraft Logo

Loot Tables được định nghĩa là bảng liệt kê những thứ có thể drop được từ việc giết quái vật hoặc động vật, và More Loot Tables Mod thêm vào vài item có thể drop được mỗi khi bạn giết quái. Cụ thể hơn thì các bạn sẽ nhận được các loại item khi giết Wither, Ender Dragon, Husk Zombie,… Những file config dành cho từng loot table sẽ có thể được tìm thấy tại folder của mod.

minecraft/entities/husk.json (chi có cho phiên bản 1.10.2)

minecraft/entities/boss/dragon.json (chỉ có cho phiên bản 1.10.2)

minecraft/entities/boss/wither.json

Lưu ý: Nếu các bạn bật loot table của Wither thì những gì được liệt kê trong file config sẽ đè lên Nether Star (nếu các bạn vẫn muốn có Wither Star drop thì có thể thêm nó vào file config).

More Loot Tables mod for minecraft 1