Inventory FriendZ Mod 1.15.2 thêm vào Minecraft những chú Mini Golem. Những chú Mini Golem này sẽ có khả năng cho bạn các hiệu ứng tốt!

Inventory FriendZ mod for Minecraft logo

Trước hết, để chế tạo các chú Mini Golem này, bạn sẽ cần chế tạo các nguyên liệu mới của mod:

 • Blue Ingot: Chế tạo từ 4 Diamonds và 1 Iron Ingot.
 • Blue Feather: Chế tạo từ 4 Diamonds và 1 Feather.
 • Blue Emerald: Chế tạo từ 4 Diamonds và 1 Emerald.
 • Blue Prismarine Shard: Chế tạo từ 4 Diamonds và 1 Prismarine Shard.
 • Blue Magma Cream: Chế tạo từ 4 Diamonds và 1 Magma Cream.
 • Blue Quartz: Chế tạo từ 4 Diamonds và 1 Quartz.

Inventory FriendZ mod for Minecraft (2) Inventory FriendZ mod for Minecraft (3) Inventory FriendZ mod for Minecraft (4) Inventory FriendZ mod for Minecraft (5)

Dưới đây là những Mini-Golem của mod:

 • Resistance Mini Golem: Chế tạo từ 3 Iron Ingots, 1 Nether Star, 1 Carved Pumpkin và 4 Blue Ingots.
 • Speed Mini Golem: Chế tạo từ 3 Iron Ingots, 1 Nether Star, 1 Carved Pumpkin và 4 Blue Feather.
 • Haste Mini Golem: Chế tạo từ 3 Iron Ingots, 1 Nether Star, 1 Carved Pumpkin và 4 Blue Emerald.
 • Water Breathing Mini Golem: Chế tạo từ 3 Iron Ingots, 1 Nether Star, 1 Carved Pumpkin và 4 Blue Prismarine Shard.
 • Fire Resistance Mini Golem: Chế tạo từ 3 Iron Ingots, 1 Nether Star, 1 Carved Pumpkin và 4 Blue Magma Cream.
 • Strength Mini Golem: Chế tạo từ 3 Iron Ingots, 1 Nether Star, 1 Carved Pumpkin và 4 Blue Quartz.

Bạn nên lưu ý rằng những chú Mini Golem này sẽ chỉ cho bạn hiệu ứng khi bạn đặt chúng ở trên hotbar của bạn (từ 1-9, tính cả tay phụ nữa).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Inventory FriendZ mod for Minecraft (6) Inventory FriendZ mod for Minecraft (8) Inventory FriendZ mod for Minecraft (9) Inventory FriendZ mod for Minecraft (10) Inventory FriendZ mod for Minecraft (11) Inventory FriendZ mod for Minecraft (12) Inventory FriendZ mod for Minecraft (13)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Inventory FriendZ Mod 1.16snapshot

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot